Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Gyermekétkeztetés

Az étkezéssel kapcsolat ügyintézés az iskola épületében található irodában történik ügyfélfogadási időben, befizetési és pótbefizetési időben a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (GSZI) szervezési és koordinációs munkatársánál.

További információért kérjük töltse le a teljes anyagot: Tájékoztatás a 2018/2019. tanévi általános iskolai étkezésről

Nyomtatványok itt tölthetők le:  Az ebédbefizetéssel kapcsolatos nyomtatványok.


Tisztelt Szülő!

Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései, az ott meghatározott feltételek megléte esetén kibővítik az ingyenesen vagy kedvezményesen étkezők körét.

(A Gyvt. módosítása a Magyar Közlöny 77. számában jelent meg.)

A Gyvt. módosítása rögzíti, hogy az ingyenes vagy kedvezményes étkezési jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Gytr.) foglaltak szerint kell igazolni.

A Gytr.-t módosító 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 105. számában jelent meg. A Gytr. 6. sz. mellékleteként megjelent, bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén szükséges „Nyilatkozat” (a továbbiakban: nyilatkozat) és kitöltési útmutató a jelen tájékoztató 1. sz. melléklete.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu , a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

Az iskolás gyermek után járó normatív kedvezmények igénybevételéhez szükséges nyomtatványt az iskolában vehetik át.

Az étkeztetés igénybevételével kapcsolatban a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmet:

1.      A nyilatkozatot annak a szülőnek kell aláírnia, aki a gyermek után bármely ellátást kap.

2.      Elegendő egy nyilatkozat benyújtása, ha a szülő/ kötelezett ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.

3.      Kedvezményekre való jogosultságok igazolása:

3.1.   ha a kedvezményre jogosító állapot fennállását hatósági döntés alapozza meg, akkor a határozat másolatát,

3.2.   magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában

3.3.   a tartós betegség esetén az azt megállapító szakorvosi igazolást,

3.4. fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét a bölcsődének, óvodának, iskolának be kell nyújtani.

A fenti dokumentumokat (a továbbiakban: dokumentumok) a kézhezvételt követő 15 napon belül be kell nyújtani.

4.      Azon gyermek is ingyenesen étkezhet szeptember 1-től az óvodában és a bölcsődében, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a legkisebb nettó munkabér 130 %-át, vagyis 2015-ben 89.408.-Ft-ot. A jövedelmi helyzet miatti ingyenesség megállapítása a szülőnek a jövedelemről való önbevallásán, nyilatkozatán alapul.

5.      Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy egyéb ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülőnek/ kötelezettnek be kell jelentenie a bölcsődébe, óvodába, iskolába még az nap vagy a távolmaradást követő első munkanap  9.oo óráig:

5.1.   a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

5.2.   a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

6.      A nyilatkozatban megjelöltek alapján a normatív kedvezmény legkorábban 2015. szeptember 1-től vehető igénybe.

7.      A szülő papír alapon a nyilatkozatot kapja meg, a tájékoztató és egyéb mellékletei a bölcsőde, óvoda, iskola hirdetőtábláján kifüggesztésre kerülnek, illetve (ha van) a bölcsőde/ óvoda/ iskola honlapján elérhetők.

8.      A tájékoztató 3. sz. mellékletében megtalálhatók a szeptember 1- től hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései, a 4. sz. mellékletben pedig az óvodák és bölcsődék listája.

9.      A nyilatkozat kitölthető, Word formátumban, valamint jelen tájékoztató mellékleteivel a www.csepel.hu honlapról is letölthető.

Segítő közreműködését köszönjük.

Budapest, 2015. július 27.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Intézményfelügyeleti Ágazat


3. sz. melléklet

A  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  (Gyvt.) 151. §-a alapján 2015. szeptember 1- től igénybe vehető kedvezmények:

 
1.      intézményi térítési díj 100%-ára jogosult:

-           az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha     ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

    bb) nevelésbe vették, vagy

-          azon bölcsődés, óvodás vagy 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el,

2.      az intézményi térítési díj 50%- át normatív kedvezményként kell biztosítani:

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

      b) az 1-8. és azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha        olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az 1. b) ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben,

   c) az 1. b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az 1. b)- d) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben,


 
Jogszabály hivatkozások

A Gyvt. 2015. szeptember 01- től hatályos 151. §-a

151. §  (1) A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni

a) a bölcsődében, hetes bölcsődében,

b) az óvodában,

c) a nyári napközis otthonban,

d) az általános és középiskolai kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban,

e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - középfokú iskolai menzai ellátás keretében,

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében,

g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében

nyújtott étkeztetésre.

(2) Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon

a) a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben,

b) a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, illetve a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményben,

c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben

biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.

(2a) Ha a gyermek, tanuló szakosított szociális ellátást nyújtó, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó vagy bentlakásos nevelési-oktatási intézményben van elhelyezve, a (2) bekezdésben szereplő napokon kívül, valamint a déli meleg főétkezésen és a két további étkezésen felül a gyermekek, tanulók számára az étkeztetést az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója biztosítja, a (2b) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2b) A települési önkormányzat biztosítja a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott kollégiumban a (2) bekezdésben foglalt étkezésen kívüli további étkezést.

(2c) A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - a (2) és a (2b) bekezdés szerinti étkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani a (2) és a (2b) bekezdés szerinti étkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik.

(2d) Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.

(2e) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

(2f) Ha a (2), a (2b) és a (2c) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget.

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) és (5a) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Ha a fenntartó kizárólag a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, a személyi térítési díj meghatározásánál a 150. § (1)-(3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4a) Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, a (4) bekezdés alkalmazásában intézményvezető alatt a települési önkormányzat azon intézményének vezetőjét kell érteni, amely a gyermekétkeztetést biztosítja. Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a települési önkormányzathoz fordulhat. Ha a települési önkormányzat intézmény közreműködése nélkül biztosítja a gyermekétkeztetést, a személyi térítési díj megállapítására, annak vitatására, csökkentésére és elengedésére vonatkozó szabályokat rendeletében állapítja meg.

(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy

ae) nevelésbe vették;

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.

(5a) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés)

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (5) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;

c) az (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az (5) bekezdés b)-d) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

(5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

(7) Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulószerződése alapján már jogosult.

(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetője - a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.

(10) Az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

a) a tizennyolc éven aluli,

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

(10a) Az (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

b) (10) bekezdés szerinti gyermeket,

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

(10b) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha az (5) vagy (5a) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében fennállnak. Az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni. A (10a) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell.

(11) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.

(12) Gyermekétkeztetés esetén a 146. §-t, a 147. § (4) bekezdését, a 148. § (1), (4), (5), (8) és (9) bekezdését alkalmazni kell.

CSATOLT DOKUMENTUMOK